ผลิตภัณฑ์ของเรา

 

คุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อการค้า
กลุ่มสารเคมี
ชื่อเคมี
ชนิดหรือรูปแบบ
กลิ่น
ลักษณะการนำไปใช้
อัตราส่วนผสม
อัตราการนำไปใช้
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ
: ฟิโนเทค (Fenotech)
: คลอโรนิโคตินิล (Cloronichotinin)
: 2-sec-Butylphenyl Methylcarbamatete
: ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
: มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
: ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
: 25 มิลิลิตร/น้ำ 1 ลิตร
: 5 ลิตร 1 ตารางเมตร
: 1 ลิตร
: 25 ลิตร

 

ฟิโนเทค 
เป็นสารเคมีในกลุ่ม ฟิโนบูคาร์บ 20% เป็นสารที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็น  สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก ออกฤทธิ์แบบกินตายและสัมผัสตาย มีกลิ่นน้อย  สามารถใช้ กำจัดปลวกได้ทุกชนิด ทุกสภาพ แวดล้อนในประเทศไทย รับรองคุณภาพโดยสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข สารฟิโนเทค คงฤทธิ์อยู่ในดินได้เป็น ระยะเวลายาวนาน 3 ปี

ประโยชน์ 
ใช้ป้องกันและกำจัด ปลวกและแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
วิธีใช้  
สำหรับการฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำจัดปลวก ใช้อัตราส่วนผสม ฟิโนเทค 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1   ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นบนตัวปลวกให้ทั่วบริเวณที่มีปลวก
สำหรับพื้นที่กำลังก่อสร้า หลังจากปรับพื้นดินให้เป็นที่เรียบร้อย แล้วใช้ ฟิโนเทค 25   มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร นำส่วนผสมน้ำแล้ว 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เทราดบริเวณนอก  อาคารตามบริเวณแนวกำแพง ให้ขุดร่องกว้าง 30 ซม. ลึก 15-30 ซม. เทราดด้วยฟิโนเทค 25  มิลลิลิตรผสมน้ำ 1 ลิตร แล้วปูทับด้วยแผ่นพลาสติกจากนั้นจึงเทคอนกรีตทับให้เสร็จ
ภายในวันเดียว
สำหรับ อาคารที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้วิธีเจาะพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างจากแนว  คานทั้งภายในและภายนอก ประมาณ 30-50 ซม.โดยแต่ละจุดห่างกันประมาณ 1 เมตรนำ ส่วนผสม ฟิโนเทค 25 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1  ลิตรอัดด้วยเครื่องอัดความดันต่ำลงใต้พื้นคอนกรีตในอัตรา 5 ลิตรต่อจุด หรือน้ำส่วนผสมไปฉีดพ่นบนตัวปลวกให้ทั่วบริเวณ

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อการค้า
กลุ่มสารเคมี
สีกลิ่น
ลักษณะการใช้
อัตราส่วนผสม
อัตราการฉีดพ่น
บรรจุ
: อาร์โปรเทค (Aprotech)
: เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
: ฟิโปรนิล 2.5 % w/v (Fipronil  2.5%)
: ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
:มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน: ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
: 1:100
:น้ำยาผสมเสร็จ 5 ลิตร / 1 ตารางเมตร
: 1 ลิตร

รูปการทำงานของสาร Fipronli

 วิธีการสังเกตุว่าปลวกได้ถูกกำจัดหรือถูกทำลายไปแล้ว สามารถสังเกตุได้ดังนี้

1.จำนวนของปลวกงานลักษณะตัวขาวๆเหลือง จะขึ้นมาให้เห็นน้อยลงจากเดิม

2.ปลวกจะแห้งตาย ใกล้บริเวณที่ปลวกหากินทั้งนี้ การป้องกันปลวก จะต้องคอยดูแลบริเว็นรอบๆบ้านหรือภายในบ้านทั้งนี้เพราะปลวกสามารถมาจากแหล่งอื่นเพื่อป้องกันการกลับมาของปลวก และรักษาความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำและที่ชื้นมากจนเกินไป  เพราะจะก่อให้เกิดแหล่งอาศัยของปลวกและการแพร่พันธุ์ของแมลงเม่า

 

 

 

 

 

 

Suntana น้ำยากำจัดปลวก สูตรตายต่อเนื่องถึงรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อการค้า
กลุ่มสารเคมี
ชื่อสามัญและกลิ่น
ลักษณะการนำไปใช้
อัตราส่วนผสม
อัตราการใช้ 
: ซันตาน่า (Suntana)
: เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
: ฟิโปรนิล 5 % w/v (Fipronil  5 %): ของเหลวขาวขุ่น
: มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
: ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
: 1:200
: 1 ลิตร /5 ตารางเมตร

ซันตาน่า กำจัดปลวก 
สารออกฤทธิ์  ฟิโปรนิล 5%
ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก กำจัดปลวกตายถึงรัง ซันตาน่า เป็นสารเคมีแบบไม่ขับไล่ปลวก
มีประสิทธิภาพกำจัดปลวกได้สูงให้ผลควบคุมและกำจัดปลวกได้อย่ามีประสิทธิภาพ เป็น ผลิตภัณฑ์สูตรเนื้อครีม ไม่มีกลิ่นฉุน

อัตราส่วนผสมและวิธิใช้
ผสมน้ำยากับน้ำ1:200  ฉีดพ่น อัตราส่วนผสม 5 ลิตร ต่อพื้นที่1ตารางเมตร สำหรับก่อนการ ก่อสร้าง หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้ ซันตาน่า เทราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจาะรูพื้นที่อาคารบริเวณโดยรอบให้ระยะห่างกันแต่ละจุด 20-30 ซม. แล้วนำ ซันตาน่า ตามอัตรา ส่วนผสมข้างต้นอัดพ่นโดยใช้เครื่องพ่นความดันต่ำลงในพื้นที่เจาะทั้งในอาคารและ รอบนอกอาคาร สำหรับพื้นดินบริเวณแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคาร หรือบริเวณสนามหญ้าที่พบตัวปลวก ให้ใช้ ซันตาน่า ตามอัตราส่วนที่ผสมเทราดหรือฉีดพ่นบริเวณนั้น ๆ

 

 

 

 

 

AJENDA 25 EC น้ำยากำจัดปลวก

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะเฉพาะ
 

ชื่อการค้า

กลุ่มสารเคมี
ชื่อสามัญและอัตราส่วน
ค่าความปลอดภัย
ชนิดหรือรูปแบบ
กลิ่น
ลักษณะการนำไปใช้
อัตราส่วนผสม

 

: อาเจนด้า(Ajenda 25 EC.)

: เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
: ฟิโปรนิล 2.5 % w/v (Fipronil  2.5%)
: LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
: ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
: มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
: ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
:1:100

ผลิตภัณฑ์ อาเจนด้า AJENDA 25 EC กำจัดปลวก

สารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิว Fipronil 2.5% W/V ออกฤทธิ์กำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง

ประโยชน์              : กำจัดและป้องกับปลวก

คุณสมบัติเด่น
สารออกฤทธิ์ สามารถส่งต่อจากตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่นได้
สารมารถออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดบรรจุ             : 6 ลิตร / 8 ลิตร

หัวฉีด                     : สามารถปรับหมุนตรงหัวฉีด / รัศมีการฉีดแนวตรง  5-6 เมตร

: การพ่นละอองฝอย 70 ซม.

อุปกรณ์

  1. ก้านฉีด หร้อมหัวฉีด 1 ชุด
  2. สายฉีดสเปรย์ 1 อัน
  3. มือบีบ 1 อัน
  4. ชุดลูกยาง 1 ชุด

เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับก้านฉีดของถังฉีดปลวกเหมาะสำหรับฉีดพ่นสารเคมีน้ำตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่มีจุดขนาด เล็กซึ่งอุปกรณ์ฉีดขนาดธรรมดาซอกซอนเข้าไม่ถึง เช่น จุดเจาะขนาดเล็กบนฝ้าเพดาน (ฝ้าปิด)ตามจุดเจาะขนาดเล็กๆ ของบิลด์อินภายในตัวบ้าน ฯลฯวิธีการใช้งาน นำก้านฉีดไปหมุนเกลียวต่อกันกับถังฉีดปลวก (ตรงช่วงด้ามมือจับบีบน้ำยา)แล้ว         ลักษณะเป็นถังกลม สแตนเลส เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับบรรจุสารเคมีกำจัดแมลงโดยเฉพาะซึ่งตัวถังมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีเป็นพิเศษทำงานโดยใช้แรงดันของลมภายใน มีความคล่องตัวสูง สามารถนำพาขึ้นไปชั้นสูงของอาคารได้น้ำหนักน้อย แรงดันมาก แรงส่งน้ำได้ไกล และสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยง่ายหัวสเปรย์สามารถปรับทิศทางของละอองน้ำได้

 

Posted in กำจัดปลวก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *