เกี่ยวกับเรา

Vcare Pest Control    บริษัท กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง  และแมลงอื่นๆ

Vcare Pest Control    จัดตั้งขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการ กำจัดปลวก  มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงอื่นๆ  ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ด้วยความ ซื่อสัตย์  ใส่ใจ อีกทั้งการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และบริการ รวมถึงการคำนึงถึงความปลอดภัยใน ชีวิต และทรัพย์สินของท่าน

 

Vcare  Pest  Control     พนักงานของเราได้ผ่านการอบรมหลักสูตร  “ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย ”  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งทางบริษัทยังได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ( วอ.8 ) จากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Vcare  Pest  Control     พนักงานของเราทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุม และการใช้สารเคมีภายในบ้านและอาคารอย่างถูกวิธี  พนักงานของเราทุกคนจึงมีความพร้อม มีความชำนาญ ในการให้บริการด้าน และการแก้ปัญหากำจัดปลวก มด แมลงสาบ และการกำจัดหนู  ได้เป็นอย่างดี